اثر سطوح مختلف غلظت و تعداد دفعات محلول پاشی متانول بر عملکرد سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد کرج؛ گروه زراعت و اصلاح نباتات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج؛ گروه زراعت و اصلاح نباتات

3 موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کرج

4 دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرج؛ گروه زراعت و اصلاح نباتات

کلیدواژه‌ها