تاثیر میزان مصرف و شیوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در شرایط آب و هوایی جویبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار؛ گروه زراعت

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ گروه صنایع غذایی ساری

کلیدواژه‌ها