تاثیر پیش تیمار هورمونی بذر و کاربرد باکتری های آزادکننده فسفر بر رشد ذرت در شرایط تنش فسفر و تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ گروه زراعت

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ گروه زراعت؛ تهران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی گروه زراعت؛ تهران

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ گروه زراعت؛ اراک

5 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج؛ گروه زراعت

کلیدواژه‌ها