اثر کاربرد سایکوسل و محلول پاشی روی بر ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مغان.

2 استادیار و مدیرگروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

کلیدواژه‌ها