بررسی شاخص های پایداری عملکرد دانه و انتخاب ارقام پایدار گندم های بهاره در اقلیم ساحل خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان)

کلیدواژه‌ها