بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در دو رقم ذرت (Zea mays) بعد از برداشت برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد چالوس و عضو باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد قائم شهر

3 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد چالوس

4 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد قائم شهر

کلیدواژه‌ها