بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و سلنیم بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در رژیم های مختلف رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تاکستان؛ گروه زراعت

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان؛ گروه زراعت

کلیدواژه‌ها