تاثیر سن نشاء و مصرف سایکوسل بر عملکرد دانه و صفات وابسته به ورس در برنج (Oryza sativa) رقم طارم هاشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد چالوس

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

4 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

5 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد چالوس

کلیدواژه‌ها