ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinaris Medik) در شرایط کنترل شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها