اثر تاریخ کاشت بر صفات فنولوژیک؛ فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در استان خوزستان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد اهواز

2 هیات علمی سازمان تحقیقات؛ آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی

3 هیات علمی دانشگاه پیام نور؛ استان خوزستان

4 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

کلیدواژه‌ها