بررسی پایداری عملکرد دانه و سهم اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استاد دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد رودهن

2 استاد دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار و رئیس موسسه تحقیقات دیم همدان

کلیدواژه‌ها