اثر تنش خشکی بر وِیژگی های فیزیولوژیک ژنوتیپ های ذرت (Zeamays L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

2 دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه آنکارا؛ ترکیه

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد خوی

کلیدواژه‌ها