اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتریهای حل کننده فسفر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 57-74

زینب یارمحمودی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محمدرضا اردکانی؛ امید علیزاده


کاهش آثار منفی تنش خشکی در نخود با کاربرد اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 59-71

مهدی حق پرست؛ سعیده ملکی فراهانی؛ جعفرمسعود سینکی؛ قاسم زارعی


تأثیر پتاس و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل گراس 704 تحت تنش قطع آبیاری

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 59-70

رحمت صالحی؛ عباس ملکی؛ حمید دهقان زاده


بررسی اثر تنش گرمایی آخرفصل بر صفات زراعی و عملکرد ارقام ذرت شیرین در کشت بهاره در منطقه جیرفت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 61-72

رضا امیریان؛ احمد آئین؛ غلامرضا افشار


اثر تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی ظهور و استقرار ارقام بهاره کلزا در مزرعه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 63-71

کاوه خاکسار؛ حسین رضا بادروج؛ آیدین حمیدی؛ امیرحسین شیرانی راد


بررسی تأثیرات متقابل قارچکش Rovral-TS و باکتری ریزوبیوم در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا*

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 63-71

مریم حاتم آبادی فراهانی؛ سعید رضائی؛ محمدرضا لک


اثر سطوح مختلف غلظت و تعداد دفعات محلول پاشی متانول بر عملکرد سویا

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 65-77

میثم کورش لی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید وزان؛ فواد مرادی؛ محمدباقر خشامن


اثر تراکم گیاهی بر عملکرد علوفه و میزان بذر یونجه های یکساله

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 65-76

مجید رحیمی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حسین حیدری شریف آباد


بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و سلنیم بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در رژیم های مختلف رطوبتی

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 71-86

کوروش اسکندری زنجانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ معصومه نعیمی؛ امین مرادی اقدم؛ توفیق طاهرخانی


اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 79-88

سید حمید یاهوئیان؛ محمدرضا بی همتا؛ حمیدرضا بابایی؛ داوود حبیبی


بررسی تنوع بیمار یزایی جدایه های قارچ Ascochyta rabiei در ایران

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 73-83

سیمین غیائی؛ محمد رضوی؛ حمید رضا زمانی زاده؛ داریوش شهریاری


بررسی رجحان غذایی شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. روی مواد دانه ای انباری

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 77-84

معصومه ثمره فکری؛ لطیف صالحی


ارزیابی اثر تاریخ کاشت در تحمل به تنش سرمای ژنوتیپهای گندم

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 79-91

فرشاد حبیبی؛ قربان نورمحمدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ علیرضا عیوضی؛ اسلام مجیدی هروان


بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در دو رقم ذرت (Zea mays) بعد از برداشت برنج

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 87-98

مسعود فرخی نیا؛ حمیدرضا مبصر؛ مرتضی سام دلیری؛ ابراهیم رضایی


بررسی فعالیت آنزیمی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز تحت سمیت سرب و مس در گونه خلر (Lathyrus sativus)

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 89-103

سیده مهتاب بلادی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ ایمان نادعلی


بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 85-95

جهان فر دانشیان؛ احسان جمشیدی؛ پریسا جنوبی؛ امیر حسین شیرانی راد


مقایسه حساسیت 21 ژنوتیپ کلزا نسبت به شته مومی کلم

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 85-94

سید حیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ محمود شجاعی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی


ارزیابی تحمل به تنش شوری در لاین های جو بدون پوشینه

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 99-112

محمدرضا داداشی