اثر تنش خشکی بر وِیژگی های فیزیولوژیک ژنوتیپ های ذرت (Zeamays L)

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 1-16

علیرضا عیوضی؛ کیارش افشارپور رضائیه؛ حسین رنجی؛ سیدحیدر موسوی انزابی؛ محسن رشدی


بررسی شاخص های پایداری عملکرد دانه و انتخاب ارقام پایدار گندم های بهاره در اقلیم ساحل خزر

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 1-14

مجتبی وهاب زاده؛ معرفت قاسمی


بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر انتقال مجدد؛ فتوسنتز جاری و عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-14

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ داوود حبیبی؛ علیرضا پازکی


اثر مصرف سایکوسل و محلولپاشی روی بر میزان پروتئین و محتویات برخی عناصر مهم و کارائی مصرف آب در ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-13

احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار


اثر تنش قطع آب و محلولپاشی بیومین و هیومکس بر برخی از ویژگی های کیفی ارقام جو در منطقه دامغان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-12

سودابه علی نژاد؛ جعفرمسعود سینکی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حسین افشاری


اثرات مصرف و عدم مصرف عناصر ریزمغذی Cu، Mn و Zn بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم محلی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-9

حمیدرضا مبصر؛ سیدحسین حسینی؛ عباس قنبری مالیدره؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ سیدعلی صادقی


بررسی تحمل به خشکی برخی ارقام و لاینهای امید بخش عدس با استفاده از شاخصهای حساسیت و تحمل به خشکی*

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 7-17

شهرام عزیزی چاخرچمن؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرداد یارنیا؛ حسین مصطفایی


بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب روی چهار رقم کلزا در کرج*

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 9-18

حسن خسروی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ محمد جواد عابدی


اثر تنش رطوبتی بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-22

محبوبه محمدی البرزی؛ فضل اله صفی خانی؛ جعفرمسعود سینکی؛ بهلول عباس زاده


بررسی کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد کمی وکیفی تریتیکاله در رشت

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 13-25

شهرام کریمی پاشاکی؛ سیدمحمد جواد میرهادی؛ عباس شهدی کومله؛ محمد ربیعی


تأثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 13-26

میعاد فرجی پائین رودپشتی؛ حمیدرضا مبصر؛ عباس قنبری مالیدره؛ حسین نظری ناسی


اثر کاربرد سایکوسل و محلول پاشی روی بر ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 15-29

احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار


مطالعه کاربرد مقدار بذر و فاصله ردیف های کشت بر عملکرد گندم نان رقم کوهدشت در شرایط دیم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 15-25

امید مسعودی فر؛ مسعود عزت احمدی؛ همایون کبیری


بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-20

زینب یارمحمودی؛ لادن آریانا؛ امید علیزاده


بررسی پایداری عملکرد دانه و سهم اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود در شرایط دیم

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 17-30

حسن زالی؛ عزت اله فرشادفر؛ سیدحسین صباغ پور


بررسی اثرات تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر گیاه کتان دانه ای (Linum usitatissimum L.)

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 19-30

محمد مهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی


برآورد وراث تپذیری عمومی در جو

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 19-28

فاطمه رحیم نیا؛ علی اشرف جعفری؛ الیاس نیستانی؛ مجید رفیعی


بررسی بنیه و برخی خصوصیات کیفی بذر کلزا در رطوب تهای مختلف برداشت

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 25-35

حسین صادقی؛ مهران شرفی یزاده؛ حسین حیدری شریف آباد


ارزیابی کمی و کیفی چهاررقم کلزای پائیزه در شرایط تنش آبی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-29

حسین یونسی پور؛ مجید امینی دهقی


تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 23-31

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیراسته انوشه؛ یحیی امام؛ سیدحسام حسین زاده


اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی خصوصیات زراعی ارقام کلزا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 27-35

امین فرنیا؛ احسان آراسته


بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 27-38

شهرام کریمی پاشاکی؛ سیدمحمدجواد میرهادی؛ محمد ربیعی؛ عباس شهدی کومله


بررسی تغییرات شوری خاک و تاثیرآن بر عملکرد محصولات عمده زراعی در دشت قزوین

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 28-37

رقیه خاقانی؛ شهلا محمودی؛ ابراهیم پذیرا؛ محمدحسن مسیح آبادی