کلیدواژه‌ها = آفتابگردان تاریخ کاشت
بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 85-95

جهان فر دانشیان؛ احسان جمشیدی؛ پریسا جنوبی؛ امیر حسین شیرانی راد