کلیدواژه‌ها = ماده خشک
بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 85-95

جهان فر دانشیان؛ احسان جمشیدی؛ پریسا جنوبی؛ امیر حسین شیرانی راد


بررسی خصوصیات مرتبط با برگ پرچم در ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر سطوح مختلف و تقسیط نیتروژن

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 29-38

همت اله پیردشتی؛ حسین کاظمی پشت مساری؛ محمدعلی بهمنیار؛ مرتضی نصیری