کلیدواژه‌ها = برگ پرچم
بررسی خصوصیات مرتبط با برگ پرچم در ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر سطوح مختلف و تقسیط نیتروژن

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 29-38

همت اله پیردشتی؛ حسین کاظمی پشت مساری؛ محمدعلی بهمنیار؛ مرتضی نصیری