کلیدواژه‌ها = قارچکش Rovral–TS
بررسی تأثیرات متقابل قارچکش Rovral-TS و باکتری ریزوبیوم در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا*

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 63-71

مریم حاتم آبادی فراهانی؛ سعید رضائی؛ محمدرضا لک