کلیدواژه‌ها = هسته سلول
بررسی فعالیت آنزیمی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز تحت سمیت سرب و مس در گونه خلر (Lathyrus sativus)

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 89-103

سیده مهتاب بلادی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ ایمان نادعلی