کلیدواژه‌ها = وزن هزار دانه
اثر طول دور تداخل و کنترل عل فهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays) در همدان

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 37-47

علی جمالی؛ گودرز احمدوند؛ علی سپهری؛ آژنگ جاهدی