کلیدواژه‌ها = پایداری
بررسی شاخص های پایداری عملکرد دانه و انتخاب ارقام پایدار گندم های بهاره در اقلیم ساحل خزر

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 1-14

مجتبی وهاب زاده؛ معرفت قاسمی