کلیدواژه‌ها = عدس
ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinaris Medik) در شرایط کنترل شده

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 45-58

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ کوروش شجاعی نوفرست؛ جواد رضایی


بررسی تحمل به خشکی برخی ارقام و لاینهای امید بخش عدس با استفاده از شاخصهای حساسیت و تحمل به خشکی*

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 7-17

شهرام عزیزی چاخرچمن؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرداد یارنیا؛ حسین مصطفایی