کلیدواژه‌ها = انیسون
اثر تنش رطوبتی بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-22

محبوبه محمدی البرزی؛ فضل اله صفی خانی؛ جعفرمسعود سینکی؛ بهلول عباس زاده