کلیدواژه‌ها = مایکوریزا
بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-20

زینب یارمحمودی؛ لادن آریانا؛ امید علیزاده