کلیدواژه‌ها = عملکرددانه
بررسی اثر مصرف پاراکوات در مرحله پرشدن دانه بر عملکرد کمی و کیفی باقلا در تاریخ های مختلف کاشت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 47-59

مهرداد جیلانی؛ جهانفر دانشیان؛ محمد ربیعی


برهمکنش اسید سالیسیلیک و سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و پروتئین دانه نخود رقم هاشم در شرایط خشک دیم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 37-48

لیلا رجبی؛ نورعلی ساجدی؛ مهدیه روشندل


اثر تنش خشکی انتهای فصل بر کربوهیدرات های غیرساختمانی در لاین های پیشرفته و ژنوتیپ های گندم نان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 49-57

صغری علوی؛ بابک ناخدا؛ اسلام مجیدی؛ محمدرضا اردکانی؛ محسن اسماعیل زاده؛ مجید فراهانی اسفینی؛ فواد مرادی؛ مهدی زکی زاده؛ سارا قاسم زاده؛ زهرا عینی