کلیدواژه‌ها = سوپرجاذب
برهمکنش اسید سالیسیلیک و سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و پروتئین دانه نخود رقم هاشم در شرایط خشک دیم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 37-48

لیلا رجبی؛ نورعلی ساجدی؛ مهدیه روشندل