کلیدواژه‌ها = تراکم بوته
اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی خصوصیات زراعی ارقام کلزا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 27-35

امین فرنیا؛ احسان آراسته


بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 85-95

جهان فر دانشیان؛ احسان جمشیدی؛ پریسا جنوبی؛ امیر حسین شیرانی راد