کلیدواژه‌ها = فاصله ردیف
مطالعه کاربرد مقدار بذر و فاصله ردیف های کشت بر عملکرد گندم نان رقم کوهدشت در شرایط دیم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 15-25

امید مسعودی فر؛ مسعود عزت احمدی؛ همایون کبیری