کلیدواژه‌ها = اسید سالیسیلیک
بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر انتقال مجدد؛ فتوسنتز جاری و عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-14

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ داوود حبیبی؛ علیرضا پازکی


برهمکنش اسید سالیسیلیک و سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و پروتئین دانه نخود رقم هاشم در شرایط خشک دیم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 37-48

لیلا رجبی؛ نورعلی ساجدی؛ مهدیه روشندل