کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه سویا
اثر سطوح مختلف غلظت و تعداد دفعات محلول پاشی متانول بر عملکرد سویا

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 65-77

میثم کورش لی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید وزان؛ فواد مرادی؛ محمدباقر خشامن