کلیدواژه‌ها = تقسیط
تاثیر میزان مصرف و شیوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در شرایط آب و هوایی جویبار

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 57-64

عباس قنبری مالیدره؛ سلمان دستان


بررسی خصوصیات مرتبط با برگ پرچم در ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر سطوح مختلف و تقسیط نیتروژن

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 29-38

همت اله پیردشتی؛ حسین کاظمی پشت مساری؛ محمدعلی بهمنیار؛ مرتضی نصیری