کلیدواژه‌ها = سایکوسل
اثر مصرف سایکوسل و محلولپاشی روی بر میزان پروتئین و محتویات برخی عناصر مهم و کارائی مصرف آب در ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-13

احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار


اثر کاربرد سایکوسل و محلول پاشی روی بر ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 15-29

احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار