کلیدواژه‌ها = نخود
کاهش آثار منفی تنش خشکی در نخود با کاربرد اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 59-71

مهدی حق پرست؛ سعیده ملکی فراهانی؛ جعفرمسعود سینکی؛ قاسم زارعی


بررسی پایداری عملکرد دانه و سهم اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود در شرایط دیم

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 17-30

حسن زالی؛ عزت اله فرشادفر؛ سیدحسین صباغ پور