کلیدواژه‌ها = تجزیه علیت
بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات ژنوتیپ های سویا تحت شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 31-45

سیدمحمدعلی کارگر؛ علی مصطفایی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سیدسعید پورداد


بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات بر عملکرد سینگل کراس 704 ذرت تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 43-55

سیدمحمدعلی کارگر؛ ایرج لطفی


بررسی پایداری عملکرد دانه و سهم اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود در شرایط دیم

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 17-30

حسن زالی؛ عزت اله فرشادفر؛ سیدحسین صباغ پور


برآورد وراث تپذیری عمومی در جو

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 19-28

فاطمه رحیم نیا؛ علی اشرف جعفری؛ الیاس نیستانی؛ مجید رفیعی