کلیدواژه‌ها = ذرت
بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-20

زینب یارمحمودی؛ لادن آریانا؛ امید علیزاده


بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات بر عملکرد سینگل کراس 704 ذرت تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 43-55

سیدمحمدعلی کارگر؛ ایرج لطفی


اثر تنش خشکی بر وِیژگی های فیزیولوژیک ژنوتیپ های ذرت (Zeamays L)

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 1-16

علیرضا عیوضی؛ کیارش افشارپور رضائیه؛ حسین رنجی؛ سیدحیدر موسوی انزابی؛ محسن رشدی