کلیدواژه‌ها = نیتروژن
بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 27-38

شهرام کریمی پاشاکی؛ سیدمحمدجواد میرهادی؛ محمد ربیعی؛ عباس شهدی کومله


تاثیر میزان مصرف و شیوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در شرایط آب و هوایی جویبار

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 57-64

عباس قنبری مالیدره؛ سلمان دستان


بررسی اثرات تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر گیاه کتان دانه ای (Linum usitatissimum L.)

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 19-30

محمد مهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی


بررسی خصوصیات مرتبط با برگ پرچم در ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر سطوح مختلف و تقسیط نیتروژن

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 29-38

همت اله پیردشتی؛ حسین کاظمی پشت مساری؛ محمدعلی بهمنیار؛ مرتضی نصیری