کلیدواژه‌ها = مراحل رشد
تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 23-31

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیراسته انوشه؛ یحیی امام؛ سیدحسام حسین زاده


اثر تنش خشکی بر وِیژگی های فیزیولوژیک ژنوتیپ های ذرت (Zeamays L)

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 1-16

علیرضا عیوضی؛ کیارش افشارپور رضائیه؛ حسین رنجی؛ سیدحیدر موسوی انزابی؛ محسن رشدی