نویسنده = معصومه ثمره فکری
بررسی رجحان غذایی شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. روی مواد دانه ای انباری

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 77-84

معصومه ثمره فکری؛ لطیف صالحی