نویسنده = مجید رحیمی زاده
اثر تراکم گیاهی بر عملکرد علوفه و میزان بذر یونجه های یکساله

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 65-76

مجید رحیمی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حسین حیدری شریف آباد