نویسنده = مجید رفیعی
برآورد وراث تپذیری عمومی در جو

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 19-28

فاطمه رحیم نیا؛ علی اشرف جعفری؛ الیاس نیستانی؛ مجید رفیعی