نویسنده = مصطفی ابراهیمی
اثر آللوپاتی بقایای کلزا بر جوان هزنی و رشد ذرت

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 31-38

مصطفی ابراهیمی؛ ناصر لطیفی