نویسنده = سید ابوالقاسم حقایقی مقدم
بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب روی چهار رقم کلزا در کرج*

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 9-18

حسن خسروی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ محمد جواد عابدی