نویسنده = قاسم محمدی نژاد
بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی، نفتالین استیک اسید و بنزیل آمینو پورین بر عملکرد و برخی صفات چهار ژنوتیپ کنجد

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 49-62

شیوا زعفرانچی؛ مهری صفاری؛ وحیدرضا صفاری؛ قاسم محمدی نژاد


تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در جیرفت

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 39-46

عنایت الله توحیدی نژاد؛ محمدرضا بهرام جردی؛ قاسم محمدی نژاد