نویسنده = مهری صفاری
بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی، نفتالین استیک اسید و بنزیل آمینو پورین بر عملکرد و برخی صفات چهار ژنوتیپ کنجد

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 49-62

شیوا زعفرانچی؛ مهری صفاری؛ وحیدرضا صفاری؛ قاسم محمدی نژاد