نویسنده = حسین حیدری شریف آباد
ارزیابی اثر تاریخ کاشت در تحمل به تنش سرمای ژنوتیپهای گندم

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 79-91

فرشاد حبیبی؛ قربان نورمحمدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ علیرضا عیوضی؛ اسلام مجیدی هروان


بررسی بنیه و برخی خصوصیات کیفی بذر کلزا در رطوب تهای مختلف برداشت

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 25-35

حسین صادقی؛ مهران شرفی یزاده؛ حسین حیدری شریف آباد


اثر تراکم گیاهی بر عملکرد علوفه و میزان بذر یونجه های یکساله

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 65-76

مجید رحیمی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حسین حیدری شریف آباد