نویسنده = عباس قنبری مالیدره
تاثیر میزان مصرف و شیوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در شرایط آب و هوایی جویبار

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 57-64

عباس قنبری مالیدره؛ سلمان دستان


اثرات متقابل مصرف کود سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست در برنج رقم طارم

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 63-77

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ سید وحید علوی؛ عباس قنبری مالیدره