نویسنده = حسین حسن پور درویشی
اثر تنش خشکی بر اسانس و خصوصیات مورفولوژیکی توده های بومی گیاه بابونه ایران در شرایط آبیاری با زه آب فاضلاب خانگی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 47-55

تورج رحیمی؛ حسین حسن پور درویشی؛ توحید نورالوندی؛ حمید مظفری