نویسنده = سیدحسام حسین زاده
تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 23-31

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیراسته انوشه؛ یحیی امام؛ سیدحسام حسین زاده