نویسنده = سکینه سعیدی سار
اثر کاربرد سایکوسل و محلول پاشی روی بر ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 15-29

احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار