نویسنده = حمیدرضا خزاعی
ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinaris Medik) در شرایط کنترل شده

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 45-58

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ کوروش شجاعی نوفرست؛ جواد رضایی